01. لوگوتایپ

به صورت یک فونت اختصاصی طراحی می شود و سعی بر این است که خوانایی در آن حفظ شود که اگر زیباترین لوگوتایپ را با اصول و مهارت طراحی کنید .

04. لوگوترکیبی

لوگو ترکیبی یکی از زیر مجموعه های دسته بندی لوگو بوده و به صورت مختصر میتوان گفت ادغام تصویر با نوشته را لوگو ترکیبی می گویند.

02. لوگوتصویری

لوگو تصویری یا لوگو نمادین  خدمات و محصولات شرکت را در قالب تصویر و یا آیکون به تصویر می کشد.

03. مونوگرام

لوگو با حروف نام اول برند و یا گاهی هم از کنار هم قرا  دادن حروف می توان به اشکال و تصاویر گرافیکی مرتبط با برند دست یافت. مونوگرام می تواند در کنار لوگوتایپ قرار بگیرد.