Top-View-Box-Packages-Mockup

ELAHAFEZ

تلفیقی از نام الناز حافظیست، این لوگو بسبک مونوگرام برای مزونی در تهران طراحی شده است، لوگویی محکم، زیبا و مینیمال

برای طراحی این لوگو ما اتود های زیادی زدیم که در نهایت به نتیجه رسیدیم از این لوگو استفاده کنیم.

در ترکیب رنگی این برند رنگهایی را استفاده کردیم که حس متفاوت بودن را القا کند.