هویت برند

هویت بصری مجموعه ای از عناصر بصری است که در خدمت نشان دادن و متمایز کردن یک برند است. به طور خاص، به هر جزء قابل مشاهده مانند لوگو یا رنگ های برند اشاره دارد که به مشتریان در شناسایی یک برند کمک می کند. ، این امر به رسمیت شناختن نام تجاری برند را توسعه می دهد.
هویت بصری که بر اساس هویت برند شماست درواقع سبک شما را مشخص میکند.
در طراحی لوگو مجموعه دکتر آذرگشسب سعی کردیم از طرحی استفاده کنیم که به عناصر درمانی نزدیک تر باشد و بیننده در هنگام مشاهده آن متوجه این موضوع بشود.
هم چنین در طراحی هویت بصری آنها از ترکیب رنگ های سبز استفاده کردیم که با توجه به فعالیت آنها القا کننده بحث سلامتی به مخاطب نیز باشد.