ساختن صفحه محصول و صفحه پرداخت با صفحه ساز المنتور