2020-10-07

خلاقیت در تجارت

روانشناسی تبلیغات همانگونه که یکی از بازاریابان در دهه شوونیستی 1960 اظهار داشت : مصرف کننده یک فرد ابله نیست. او همسر شماست. زنان ما، شوهران ما، فرزندان […]