2018-07-26

عناوین چشمگیر در تبلیغات چه مواردی هستند ؟

عنوان مهم ترین عامل نوشته ی تبلبغاتی است. آلبرت لاسکر پدر تبلیغات مدرن گفت : عنوان، 90 درصد تاثیر یک آگهی محسوب می شود. بیشتر آگهی […]